ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

  

  • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო არის ზუგდიდის თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც ზუგდიდის შესაბამის ადგილობრივ ადმინისტრაციულ ერთეულებში მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული 15 წევრისგან და პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული 30 წევრისგან შედგება.
  • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ახორციელებს თვითმმართველობას ზუგდიდში, აგრეთვე კანონით დადგენილ ფარგლებში კონტროლს უწევს ზუგდიდის მერიის საქმიანობას, ახორციელებს საქართველოს კონსტიტუციით, სხვა საკანონმდებლო აქტებითა და საკრებულოს რეგლამენტით მისთვის განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. საკრებულოს უფლებამოსილების ვადაა 4 წელი.

 

 

გააზიარე