ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

სოციალური პროგრამების თანადაფინანსება

 პროგრამის დებულება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების და მოწყვლადი ჯგუფების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირების მიერ წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსების კომისია ახორციელებს წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების განხილვას და მათზე გადაწყვეტილებების მიღებას.

 კომისიის წევრები ვალდებულნი არიან: 

 • შეისწავლონ საპროექტო წინადადებები;
 • საჭიროებისამებრ მოითხოვონ განმცხადებლისგან პროექტის გასამყარებლად დამატებითი დოკუმენტაცია, მათ შორის ფინანსური;
 • შეისწავლონ საპროექტო წინადადებაში აღწერილი შემდეგი ინფორმაცია:
 • ბენეფიციართა შესახებ მონაცემები;
 • ფინანსური და სტატისტიკური მონაცემები;
 • განმცხადებლის მიერ პროექტის განხორციელების რეალური შესაძლებლობა;
 • პროექტის რეალური საჭიროებები.
 • პროექტის მიმდინარეობისას წინასწარი დაუწყების გარეშე განახორციელონ პროექტის მონიტორინგი და მოამზადონ შესაბამისი დასკვნები;
 • შეაფასონ პროექტის შედეგები და დასკვნები;
 • გაწეული სამუშაოს შესახებ მოამზადონ ანგარიშები;
 • ანგარიშვალდებულია კომისიის თავმჯდომარის წინაშე;
გააზიარე