ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის გათბობის საშუალებით მხარდაჭერა

 • სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის გათბობის საშუალებით მხარდაჭერისა და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების ფინანსური დახმარების პროგრამა.

 • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებით მძიმე სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 35 001-ზე ნაკლები) ოჯახების გაზიფიკაცია დახმარების მისაღებად მოქალაქემ მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

 • განცხადება;
 • ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;  
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • რეესტრიდან უძრავი ქონების ამონაწერი;
 • საბანკო ანგარიშის ნომერი;

 

 • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებით მძიმე სოციალურად დაუცველი  სარეიტინგო ქულა 35 001-ზე ნაკლებია, კომუნალური ხარჯების თანადაფინანსება თვეში 25 ლარის ოდენობით. მიმდინარე წლის იმ თვეებში, რომლებსაც ბენეფიციარი მიუთითებს განცხადებაში. 
 • დახმარების მისაღებად მოქალაქემ მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

 • განცხადება;
 • ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;  
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • საბანკო ანგარიშის ნომერი;

განსაკუთრებით მძიმე სოციალური პირობების მქონე ოჯახეის (სოციალური, ფინანური, ჯანმრთელობის პრობლემები დ სხვა) ფინანსური მხარდაჭერა წელიწადში ერთხელ განსაკუთრებული საჭიროებისას 100-500 (ასი-ხუთასი) ლარის ფარგლებში. 

 • დახმარების მისაღებად მოქალაქემ მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

 • განცხადება;
 • ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;  
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • საბანკო ანგარიშის ნომერი;
 • ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი.

 

გააზიარე