ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
საჯარო ინფორმაცია

მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია...

შპს „ზუგდიდაგროსერვისი“

დირექტორი გონელ ნაჭყებია

ტელ: 591 44 75 44

 

 

შპს „ზუგდიდაგროსერვისი“ -ს   უფლება-მოვალეობანი:

  • საზოგადოების საქმიანობის ძირითადი მიზანია მოგების მიღება და მიღებული მოგების ხარჯზე პარტნიორის და მუშაკთა სოციალურ–ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება, აგრეთვე სახელმწიფო პროექტების ხელშეწყობა და განხორციელება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად საზოგადოება ახორციელებს საკუთარ სამეურნეო, კომერციულ და სხვა საქმიანობას შემდეგი მიმართულებით:

  • სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება რეალიზაცია;

  • აგროტექნიკური პროცედურების მომსახურება; 

  • სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მავნე დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის თანამედროვე მეთოდებით მომსახურება;

  • აგრალურ საკითხებზე საკონსულტაციო საგანმანათლებლო მომსახურება;

  • ადგილობრივ ტყის ფონდში სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების გატარება, ტყის აღდგენა მოვლა და დაცვა, სანერგე პლანტაციების მოწყობა, ეროზიული ფართობების გატყევება, ხე-ტყის პროდუქციის გადამუშავება და რეალიზაცია;

  •  სხვა საქმიანობა რომელიც კანონმდებლობით არ არის აკრძალული;

გააზიარე