ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
საჯარო ინფორმაცია

მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია...

შპს „ANAKLIA-GANMUKHURI RESORTS“

შ.პ.ს. "anaklia-ganmuxuri resorts2"

დირექტორი - ბესიკ თოდუა

ტელ: 579 45 50 05

  •  საზოგადოების საქმიანობიოს ძირითადი მიზანია მოგების მიღება. აღნიშნული მიზნის საზოგადოება ახორციელებს საკუთარ სამეურნეო, კომერციულ და სხვა საქმიანობითი მიმართულებით:

ა) ტურიზმის განვითარება.

ბ) მომსახურება: სასტუმრო მომსახურება, სანაპირო ზოლის ინფრასტრუქტურის მოწყობა და წყალსათხილამურო სპორტის განვითარება, საყოფაცხოვრებო მომსახურება, ტრანსპორტის მომსახურების სადგურებისა და ავტომობილების სერვისული მომსახურება. ავტოგასამართი სადგურების ორგანიზება და ფუნქციონირების  უზრუნველყოფა, ავტოსადგომის ფუნქციონირების უზრუნვეელყოფა, ორგანიზაციების და მოქალაქეების იურიდიულ-საკონსულტაცია მომსახურება.

გ) მშენებლობა: სასტუმროების, სხვადასხვა დანიშნულების შენობების და სხვა მშენებლობის სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო სამუშაოების წარმოება. სამშენებლო მასალების წარმოება, შესყიდვა რეალიზაცია. არქიტექტურა, პროექტირება და დიზაინი, სამშენებლო სახრჯთაღრიცხვო საინჟინრო-საძიებო, სამუშაოების წარმოება, საკონსულტაციო მომსახურეობა.

დ) ვაჭრობა: სოფლის მეურნეობის პროდუქტების, სასურსათო და არასასურსათო საკვები პროდუქტების, ალკოჰოლიანი   და უალკოჰოლო სასმელების, სამრეწველო, სამეურნეო და სხვა სახის საქონლის, სამშენებლო მასალების შესყიდვა, შემოტანა, წარმოება-რეალიზაცია. ავტოსათადარიგო ნაწილების შესყიდვა, შემოტანა და რეალიზაცია, ნავთობპროდუქტების  შესყიდვა, შემოტანა და რეალიზაცია. ყვალა სახის სამშენებლო, სამონტაჟო სამუშაოების წარმოება.

ე) საზკვება: საზოგადოებრივი კვების ობიექტების (რესტორნების, კაფე-ბარების მოწყობ , ფუნქციონირება: პურფუნთუშეულის ცხობა და რეალიზაცია.

ვ) მედიცინა: სააფთიაქო ქსელების შექმნა. მედიკამენტების შესყიდვა, შემოტანა და რეალილიზაცია. პროფილაქტიკური, დიაგნოსტიკური, სტომატოლოგიური, გამაჯანსაღებელი დაწესებულების ორგანიზება.

ზ) სოფლის მეურნეობა: მეცხოველეობის კომპლექსის შექმნა და მისი განვითარების ხელშეწყობა, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება, შესყიდვა, გადამუშავება და რეალიზაცია.

თ) ტრანსპორტი: მგზავრების გადაყვანისა და ტვირთების გადაზიდვის ორგანიზება სახელმწიფო საწყალოსნო, რკონიგზის, საჰაერო ტრანსპორტით.

ი) წარმოება: ხე-ტყის დამზადება, შესყიდვა, დამუშავება და რეალიზაცია. რძის გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნა, რძის პროდუქტების წარმოება, რეალიზაცია. სასურსათო სამეურნეო სახალხო მოხმარებისა და სახალხო რეწვის საქონლის, საწარმოო-ტექნიკური დანიშნულების პროდუქციის  წარმოება და მათი საბითუმო და საცალო რეალიზაცია.

კ) ფინანსები: სავალუტო ოპერაციების ორგანიზება და ამ ოპერაციების წარმოება საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთის ქვეყნების პარტნიორებთან და დაწესებულებებთან.

  • მოსახლეობისაგან ვალუტის შესყიდვა და გაყიდვა.
  • სათამაშო ბიზნესის განვითარება, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშების ორგანიზება.

ლ) კომპიუტერები და ტელეკომუნიკაციები

მ) განათლება და კულტურა

ნ) პროდუქციის იმპორტ-ექსპორტი

  •  საზოგადოება ახორციელებს ნებისმიერ სხვა საქმიანობას, როგორც საქართველოში, ისე სხვა ქვეყნებში, რომელიც არ არის აკრძალული ამ ქვეყნის კანონმდებლობით.
  • .ყველა ის საქმიანობა, რომელიც წესდებით არ არის გათვალისწინებული, მაგრამ არ არი აკრძალული საქართველოს კანონმდებლობით.
  • ყველა იმ საქმიანობას, რომელსაც სჭირდება სათანადო ნებართვა /ლიცენზია/ საზოგადოება განახორციელებს სათანადო ნებარტვის მიღების შემდეგ.
  • საზოგადოების სამეურნეო წელი იწყება 1იანვარს და მთავრდება 31 დეკემბერს  წლის გარდა, რომელიც იწყება სახელმწიფო რეგისტრაციის დღიდან და მთავრდება დეკემბერს.
გააზიარე