ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია...

სახელფასო დანამატი/პრემია

საქართველოს კანონი საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ

 მუხლი 11. ფულადი ჯილდო

მოხელეს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო ეძლევა საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელის ან საამისოდ უფლებამოსილი სხვა პირის შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, მოხელის შეფასების შედეგების გათვალისწინებით, ამ კანონით დადგენილი ზღვრული ოდენობის და შესაბამისი ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრების ფარგლებში.

გააზიარე