ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

მერის სტიპენდია

 • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ფინანსური ხელშეწყობის -დაფინანსება/თანადაფინანსების პროგრამა - მერის  სტიპენდია

 • ფინანსური ხელშეწყობის-დაფინანსება/თანადაფინანსების პროგრამა - მერის სტიპენდია, ვრცელდება  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი/დევნილი)  ახალგაზრდებზე (სტუდენტებზე), რომლებიც სწავლობენ  აკრედიტებულ   უმაღლეს/პროფესიულ სასწავლებელში.
 •  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის სტიპენდია წესდება თვეში 250 ლარის (დარიცხული) ოდენობით, სტიპენდიანტებს სტიპენდია ეძლევათ დანიშვნის დღიდან  ყოველთვიურად ერთი  სასწავლო წლის განმავლობაში.
 •  მერის  სტიპენდიაზე წარდგენილი კანდიდატი (სტუდენტი) უნდა გამოირჩეოდეს მაღალი აკადემიური მოსწრებით (არანაკლებ 95 ქულა), წინა წლის აკადემიური მაჩვენებლების გათვალისწინებით, აქტიურად იყოს ჩართული სასწავლებლის შემოქმედებით, სამეცნიერო, კვლევით, სპორტულ და სხვა პროგრამებში.
 •  მერის სტიპენდიის დანიშვნა ხორციელდება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით.
 •  მერის სტიპენდიის მოსაპოვებლად კომისიაზე განსახილველად წარდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენტაცია:
 • განაცხადება მერის სახელზე;
 • ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობა;
 • ორი რეკომენდაცია (ერთი მიმართულების  მეცნიერ თანამშრომლის და ერთი ფაკულტეტის დეკანისგან);
 • აკადემიური მოსწრების ფურცელი (მიღებული არ უნდა ქონდეს 95 ქულაზე ნაკლები);
 • ადგილობრივ,  რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში მიღებული ჯილდოები/დიპლომები/სერთიფიკატები/სიგელები;
 • განათლების დამადასტურებელი  დოკუმენტაცია (ცნობა სასწავლებლიდან);
 • პირადობის ან/და დაბადების მოწმობის  ასლი;
 • საინფორმაციო ბარათი საჯარო რეესტრიდან;
 • პირადი ანგარიში ბანკში( საბანკო რეკვიზიტები);
 • სამოტივაციო წერილი;

 

 

გააზიარე