ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია...

კონკურსის ჩატარების წესი

ა) კონკურსში მონაწილეობის მიზნით, წარადგინოს ელექტრონული განაცხადი ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე;

ბ) შეიტანოს ცვლილება გაკეთებულ განაცხადში საჯარო დაწესებულების მიერ განაცხადის წარდგენისთვის
განსაზღვრული ვადის ამოწურვამდე;
გ) დაწესებულებას მიაწოდოს უტყუარი ინფორმაცია და დოკუმენტები საკონკურსო მოთხოვნებთან
შესაბამისობის შესახებ;
დ) მიმართოს ბიუროს განაცხადის ძირითად ფორმალურ მოთხოვნებთან შესაბამისობის გადამოწმების
მოთხოვნით;
ე) გაასაჩივროს ღია და დახურული კონკურსის შედეგები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით;
ვ) განახორციელოს კონკურსთან დაკავშირებული საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა
უფლება-მოვალეობები.

 

გააზიარე