ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია...

განცხადების ფორმა

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78–ე მუხლის მიხედვით:
 
  •  განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს:
  • იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელებას, რომელსაც მიმართავს განმცხადებელი;
  •  განმცხადებლის ვინაობასა და მისამართს;
  • მოთხოვნას;
  • განცხადების წარდგენის თარიღსა და განმცხადებლის ხელმოწერას;
  • განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხას, მათი არსებობის შემთხვევაში.
  • განცხადებას უნდა დაერთოს ყველა ის საბუთი, რომლის წარდგენის ვალდებულებაც განმცხადებელს კანონით ეკისრება.
  • განმცხადებელს უფლება აქვს წარუდგინოს შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოს ყველა სხვა საბუთი, რომელიც შეიძლება საფუძვლად დაედოს განმცხადებლის მიერ მოთხოვნილი ინდივიდუალური  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემას.
გააზიარე