ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
საკრებულოს თავმჯდომარედ მამუკა წოწერიას არჩევა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 6 განკარგულება 11/14/2017 11/23/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საფინანსო კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 6 კომისიის ოქმი 12/28/2017 12/29/2017 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისია
მერიის საშტატო ნუსხა, რანგირება, სარგო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე 6 დადგენილება 11/14/2017 11/23/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
შპს-ების ლიკვიდაცია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებების ,,ცენტრალური სტადიონი“, ,,ზუგდიდდასუფთავება“, ,,ჩიორა“ და ,,ზუგდიდის მექანიკური კომბინატი“ ლიკვიდაციის განხორციელებისათვის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 60 განკარგულება 07/06/2018 07/16/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
სოციალური პროგრამების განხორციელების წესში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა სოციალური პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 60 დადგენილება 06/01/2018 06/10/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
დროებითი სამუშაო ჯგუფის უფლებამოსილების შეწყვეტა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების (დროშა და გერბი) დადგენის მიზნით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 61 განკარგულება 07/06/2018 07/16/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება ,,ზუგდიდს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 61 დადგენილება 06/01/2018 06/10/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
სოფელ გრიგოლიშის საჯარო სკოლისათვის სახელის შეცვლა სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრიგოლიშის საჯარო სკოლისათვის სახელის შეცვლის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 62 განკარგულება 07/06/2018 07/16/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის სტანდარტი „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან, დაწესებულებებიდან და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)იდან საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე განცხადების ნიმუშის, გაცემული საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის წესისა და წარსადგენი ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმის დამტკიცების შესახებ 62 დადგენილება 07/06/2018 07/16/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
რგფ-ის პროექტებში ცვლილება „საქართველოს რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების მოწონების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №43 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 63 განკარგულება 07/06/2018 07/16/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2017 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 63 დადგენილება 07/06/2018 07/16/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ქონების პრივატიზაციის გეგმაში ცვლილება .,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის N42 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 64 განკარგულება 07/06/2018 07/16/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დროშისა და გერბის დამტკიცება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების (დროშა და გერბი) დამტკიცების შესახებ 64 დადგენილება 07/06/2018 07/16/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
“შშმ პირთა საკითხებზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ დონეზე მომუშავე საბჭოს დებულების ადმინისტრაციული წარმოება “შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ დონეზე მომუშავე საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ” ნორმატიულ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 65 განკარგულება 07/06/2018 07/16/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდების მინიჭების წესი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ 65 დადგენილება 07/06/2018 07/16/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
სარეზერვო ფონდის ხარჯვის წესის ადმინისტრაციული წარმოება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სარეზერვო ფონდის ხარჯვის წესის დამტკიცების შესახებ ნორმატიულ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ. 66 განკარგულება 07/06/2018 07/16/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერიის საშტატო ნუსხაში, რანგირებაში, სარგოში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის განსაზღვრისა და დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 66 დადგენილება 07/06/2018 07/16/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს საშტატო ნუსხაში, რანგირებაში, სარგოში ცვლილება “ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე” ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 67 დადგენილება 07/06/2018 07/16/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესის ადმინისტრაციული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიულ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 67 განკარგულება 07/06/2018 07/16/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 68 დადგენილება 07/06/2018 07/16/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
პარკირების საკითხის მოწესრიგების შესწავლის მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნა პარკირების საკითხის მოწესრიგების შესწავლის მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნა 68 განკარგულება 07/06/2018 07/16/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
შშმ პირთა საკითხებზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ დონეზე მომუშავე საბჭოს დებულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ 69 დადგენილება 08/03/2018 08/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
დროებითი სამუშაო ჯგუფის მიერ (დროშა და გერბი) გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების (დროშა და გერბი) დადგენის მიზნით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენა 69 განკარგულება 07/06/2018 07/16/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
იურიდიული კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 7 კომისიის ოქმი 05/31/2018 06/08/2018 საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისია
რგფ-ის პროექტებში ცვლილება „საქართველოს რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების მოწონების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №43 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 7 განკარგულება 02/01/2019 02/08/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის გელა თოლორაიას ანგარიში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის გელა თოლორაიას ანგარიში 7 ანგარიში 09/17/2016 09/17/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება ,,ზუგდიდს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 7 დადგენილება 01/23/2018 02/02/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 7 დადგენილება 11/24/2017 11/30/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
სკოლამდელი აღზრდის პერსონალის პროფესიული სტანდარტების ადმინისტრაციული წარმოება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე; 7 განკარგულება 01/23/2018 02/01/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საფინანსო კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის; იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის; ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის; ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომა 7 კომისიის ოქმი 04/25/2018 05/03/2018 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისია
საფინანსო კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 7 კომისიის ოქმი 04/18/2019 04/26/2019 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისია
გარე ვაჭრობის, გამოფენების, ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირების წესი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის, გამოფენების, ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ; 7 დადგენილება 02/01/2019 02/08/2019 undefined
ჯანდაცვის კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 7 კომისიის ოქმი 08/02/2019 08/09/2019 საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია
იურიდიული კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 7 კომისიის ოქმი 05/10/2019 05/16/2019 საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისია
ჯანდაცვის კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 7 კომისიის ოქმი 05/22/2018 05/30/2018 საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ თაზო ფაცაციას არჩევა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ 7 განკარგულება 11/14/2017 11/23/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
განათლების კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 7 კომისიის ოქმი 07/30/2018 08/03/2018 საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისია
განათლების კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 7 კომისიის ოქმი 07/04/2019 07/12/2019 საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისია
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 აგვისტოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 70 განკარგულება 08/03/2018 08/13/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
სოციალური პროგრამების განხორციელების წესში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა სოციალური პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 70 დადგენილება 08/03/2018 08/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ქალაქ ზუგდიდში თამარ მეფის ქუჩაზე მიწის ნაკვეთის განაშენიანების რეგულირების გეგმა ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის თამარ მეფის ქუჩაზე, მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (ს/კ: №43.31.65.142, 700.00კვ.მეტრი) ნაკვეთის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების თაობაზე 71 განკარგულება 08/03/2018 08/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ 71 დადგენილება 08/03/2018 08/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ქონების პრივატიზაციის გეგმაში ცვლილება "ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების თაობაზე" ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის N24 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 71 განკარგულება 06/07/2019 06/14/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
რგფ-ის პროექტებში ცვლილება „საქართველოს რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების მოწონების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №43 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 72 განკარგულება 08/03/2018 08/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
სარეზერვო ფონდის ხარჯვის წესი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სარეზერვო ფონდის ხარჯვის წესის დამტკიცების შესახებ 72 დადგენილება 08/03/2018 08/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებების შესაბამის მოთხოვნებთან თავსებადობის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 73 განკარგულება 08/03/2018 08/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2017 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 73 დადგენილება 08/03/2018 08/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
განათლების კომისიის შემადგენლობაში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა კომისიის წევრების დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №16 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე 74 განკარგულება 08/03/2018 08/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 74 დადგენილება 08/03/2018 08/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესში ცვლილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 აგვსტოს #71 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 75 დადგენილება 08/14/2018 08/22/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო

Pages