ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

ახალგაზრდების ინიციატივით წარმოდგენილი პროექტების - დაფინანსება/თანადაფინასება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდული პროექტების  ფინანსური ხელშეწყობის (დაფინანსება/თანადაფინანსება) პროგრამა

მერის ახალგაზრდული პროექტების ფინანსური ხელშეწყობის მოსაპოვებლად კომისიაზე განსახილველად წარდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • განცხადება მერის სახელზე;
 • პირადობის ან/და დაბადების მოწმობის  ასლი;
 • საინფორმაციო ბარათი საჯარო რეესტრიდან;
 • პროექტი, რომელიც  უნდა შედგებოდეს შემდეგი ნაწილებისაგან:
 • თავფურცელი;
 • ინფორმაცია პროექტის ავტორისა და შემსრულებლის შესახებ;
 • პროექტის აღწერა;
 • პროექტის შესრულების განრიგი;
 • ბიუჯეტი/რესურსები;
 • მოსალოდნელი შედეგები;
 • სამოტივაციო წერილი (ხელმოწერილი)
 • სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც წარმოაჩენს პროექტის დაფინანსების საჭიროებებს
 • დაფინანსების შემთხვევაში -  (ორგანიზაციის/განმცხადებელის ანგარიშის ნომერი, ხოლო არასრულწლოვანის შემთხვევაში მშობლის/მეურვის ანგარიშის ნომერი პირადობის ასლთან ერთად)

მერიის   დაფინანსება/თანადაფინანსება   არ უნდა აღემატებოდეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარს.

 •  2000 (ორი ათასი) ლარზე მეტით ღირებული პროექტების შემთხვევაში მერია  განახორციელებს თანადაფინანსებას, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს პროექტის სრული ღირებულების 90 პროცენტს.
 • თანხის ჩარიცხვა განხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
 • უცხოენოვანი დოკუმენტაცია უნდა იყოს თარგმნილი ქართულ ენაზე და ნოტარიულად დამოწმებული.
გააზიარე