ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა

ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა

       ადმინისტრაციულ საჩივარში აღნიშნული უნდა იყოს:

  • ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელება, რომელშიც შეიტანება ადმინისტრაციული საჩივარი;
  • ადმინისტრაციული საჩივრის წარმდგენი პირის ვინაობა და მისამართი;
  •  იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელება, რომლის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ან

მოქმედება საჩივრდება;

  • გასაჩივრებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის დასახელება;
  •  მოთხოვნა;
  • გარემოებანი, რომელთაც ეფუძნება მოთხოვნა;
  • ადმინისტრაციულ საჩივარზე დართული საბუთების ნუსხა, თუ საჩივარს რაიმე დოკუმენტი დაერთვის.

      თუ ადმინისტრაციული საჩივრის წარმდგენ პირს გადაეცა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი,ადმინისტრაციულ საჩივარს დაერთვება მისი ასლი.

 

გააზიარე