ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
საჯარო ინფორმაცია

მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია...

ა(ა)ი.პ „ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრი“

დირექტორი  ბესიკ არახამია

ტელ: 591 44 53 42

„ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრი“-ს უფლება-მოვალეობანი:

  • წარმართოს თავისი საქმიანობა დამტკიცებული ხარჯთაღრიცხვით საბიოუჯეტო დაფინანსების ფარგლებში ;
  • ითანამშრომლოს სხვადასხვა საერთაშორისო და საქველმოქმედო ორგანიზაციებთან დამატებითი თანხხების მოძიების მიზნით
  • მოქმედი კანონმდებლობისა და ამ წესდების საფუძველზე აღრიცხოს უძრავ მოძრავი ქონება;
  • აწარმოოს საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ,ფონდების სრული აღრიცხვა და   მათი გამონთავისუფლება აქტუალობა დაკარგული  და ფიზიკურად გამოუყენებელი საბიბლიოთეკო დოკუმენტებისაგან მოქმედი ინსტრუქციების შეასბამისად;
  • განახორციელოს ბიბლიოთეკისთვის ზედმეტი(ჭარბი)და გამოუყენებელი ლიტერატურის რეალიზაციამოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოს მკითხველთა შეხედულების,ინტერესების, მოთხოვნების გათვალისწინება და  დაკმაყოფილება,მომემსახუროს დეფერენცირებული ბიბლიოთეკათშორისი აბონიმენტით,სტაციონალური და მოძრავი ფორმით, ინტერნეტ სივრცეში არსებული ელექტრონული რესურსებით.
  • ითანამშრომლოს სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურებთან,შემოქმედებით კავშირთან,გამომცემლობებთან,საქარტველოში აკრედიტებულ უცხოეთის ქვეყნების საელჩოებთან და საკონსულოებთან;
  • შექმნას საბიბლიოთეკო ქსელი,გახსნას ბიბლიოთეკა-ფილიალები  ბიბლიოთეკით  მომსახურების გარეშე დარჩენილ უბნებში.

 

გააზიარე