Hot line : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

Document Base

Title Description Doc. number Doc. type Receive date Publish Date Doc. receiver
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 იანვარი სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 4 განკარგულება 01/23/2018 02/01/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საფინანსო კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 4 კომისიის ოქმი 01/23/2018 01/29/2018 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისია
იურიდიული კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 4 კომისიის ოქმი 12/15/2017 12/21/2017 საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისია
იურიდიული კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 4 კომისიის ოქმი 03/30/2018 04/06/2018 საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისია
იურიდიული კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 4 კომისიის ოქმი 03/29/2019 04/04/2019 საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისია
საფინანსო კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 4 კომისიის ოქმი 02/19/2019 02/27/2019 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისია
ჯანდაცვის კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 4 კომისიის ოქმი 04/10/2018 04/16/2018 საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია
ფრაქცია "ქართული ოცნების" ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია "ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს" სხდომის ოქმი 4 ფრაქციის ოქმი 04/30/2018 05/10/2018 საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“
ადმინისტრაციული ერთეულების და სქემატური რუქის დამტკიცება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების და სქემატური რუქის დამტკიცების შესახებ 4 დადგენილება 11/14/2017 11/23/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საფინანსო კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 4 კომისიის ოქმი 12/20/2017 12/26/2017 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისია
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის ქონების უზუფრუქტის ფორმით გადაცემა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, უვადოდ სარგებლობის უფლებით ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“- სათვის (ს/კ 220001496) გადაცემის თაობაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 4 განკარგულება 01/22/2019 01/30/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ოქმის ფორმის, აღრიცხვის ჟურნალის, ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმის დამტკიცება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმის დამტკიცების თაობაზე; 4 დადგენილება 01/05/2018 01/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
განათლების კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის; საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის; ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის; ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომა 4 კომისიის ოქმი 04/25/2018 05/02/2018 საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისია
ლაშა გოგიას 2016 წლის ანგარიში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ლაშა გოგიას 2016 წლის ანგარიში 4 ანგარიში 06/15/2016 06/15/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ეკონომიკის კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 4 კომისიის ოქმი 02/11/2019 02/18/2019 საკრებულოს ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია
სოციალური პროგრამების განხორციელების წესი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღრული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა სოციალური პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ 4 დადგენილება 01/22/2019 01/30/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურის დებულების ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ; 40 განკარგულება 12/21/2017 12/28/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს წევრების ხარჯების ანაზღაურების წესში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 იანვრის N3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 40 დადგენილება 03/22/2018 03/29/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნების განთავსება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნების განთავსების თაობაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 40 განკარგულება 04/10/2018 04/17/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის ადმინისტრაციული წარმოება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე; 41 განკარგულება 04/10/2018 04/17/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახურის დებულების ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 41 განკარგულება 12/21/2017 12/28/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
გენდერული თანასწორობის 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმა და გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325 ზუგდიდის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325-ის „ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება“- ფარგლებში, ეროვნული სამოქმედო გეგმის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ლოკალიზაციის „საგზაო რუკის“ დამტკიცების შესახებ; 41 განკარგულება 04/02/2021 04/06/2021 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებში ცვლილება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 თებერვლის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 41 დადგენილება 03/22/2018 03/29/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების თაობაზე 42 განკარგულება 12/21/2017 12/28/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მიწის ნორმატიულ ფასში და ქალაქის ტერიტორიის ზონირებაში ცვლილება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 15 თებერვლის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 42 დადგენილება 03/22/2018 03/29/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ქალაქ ზუგდიდში სპორტული მოედნისთვის დავით სოსელიას სახელის მინიჭება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე მინი სპორტული მოედნისათვის სახელდების შესახებ; 42 განკარგულება 04/10/2018 04/17/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 42 დადგენილება 01/30/2020 01/31/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
რგფ-ის პროექტების მოწონება საქართველოს რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების მოწონების შესახებ 43 განკარგულება 12/21/2017 12/28/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 43 განკარგულება 04/30/2018 05/07/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის წესი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების შესახებ; 43 დადგენილება 04/10/2018 04/17/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 44 განკარგულება 12/28/2017 01/05/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ 44 განკარგულება 04/30/2018 05/07/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მშენებლობის ნებართვისათვის მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრისა და მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქცია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრისა და მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ; 44 დადგენილება 04/10/2018 04/17/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ 45 განკარგულება 12/28/2017 01/05/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 4 მაისის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 45 განკარგულება 05/04/2018 05/13/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის განაკვეთები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ; 45 დადგენილება 04/10/2018 04/17/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს წევრთა ეთიკის კოდექსი და ფიცი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა ეთიკის კოდექსის და ფიცის დამტკიცების შესახებ; 46 განკარგულება 05/04/2018 05/13/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ცვლილება საკრებულოს დებულებაში „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტი) დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 46 დადგენილება 04/10/2018 04/17/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ცვლილება №43 განკარგულებაში „საქართველოს რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების მოწონების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №43 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 46 განკარგულება 12/28/2017 01/05/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის ვადის გაგარძელება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჰერალდიკის თემატიკასთან დაკავშირებით შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფისთვის ვადის გაგრძელების თაობაზე; 47 განკარგულება 05/04/2018 05/13/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ძვირადღირებული მედიკამენტებით დაფინანსების პროგრამაში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა სამედიცინო მომსახურებისა და ძვირადღირებული მედიკამენტებით დაფინანსების პროგრამის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 47 დადგენილება 04/10/2018 04/17/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ა(ა)იპ-ების დაფუძნების გადაწყვეტილების მიზანშეწონილობაზე მერიისთვის თანხმობის მიცემა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების - ,,ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი“, ,,სპორტის განვითარების ცენტრი“, ,,მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე“, „კეთილმოწყობის ცენტრი“, ,, აკ.წერეთლის სახელობის ცენტრალური ბიბლიოთეკა“ და ,,სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრი“ დაფუძნების გადაწყვეტილების მიზანშეწონილობაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 47 განკარგულება 12/28/2017 01/05/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის პროგრამიდან თანხის გაცემა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის “ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის პროგრამიდან“ თანხის გაცემაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე; 48 განკარგულება 05/04/2018 05/13/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ოქმის ფორმის, აღრიცხვის ჟურნალის, ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 48 განკარგულება 12/28/2017 01/05/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2017 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 48 დადგენილება 04/30/2018 05/07/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დასახლების საერთო კრების მოწვევა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დასახლების საერთო კრების მოწვევის შესახებ 4842 ბრძანება 10/17/2018 10/23/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ; 49 დადგენილება 05/04/2018 05/13/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 ივნისის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 49 განკარგულება 06/01/2018 06/10/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
იურიდიული კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის, საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის და ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომა 5 კომისიის ოქმი 12/27/2017 01/05/2018 საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისია
განათლების კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 5 კომისიის ოქმი 05/21/2019 05/29/2019 საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისია

Pages