ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

ძვირადღირებული მედიკამენტების დაფინანსება

ძვირადღირებული მედიკამენტები რომელთა ერთეულის ღირებულება აღემატება 50 (ორმოცდაათი) ლარს - მაქსიმალური ლიმიტი - 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი  - მოსარგებლეები:

  •  სოციალურად დაუცველი პირები (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები);
  •  0-18 წლამდე ასაკის ბავშვები:
  •  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შემდგომში შშმ)  პირები;
  •  ონკოლოგიური ავადმყოფები;
  •  ქრონიკული დაავადებების (ბრონქული ასთმა, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, შაქრიანი დიაბეტი, გლაუკომა, გულის იშემიური დაავადება, ეპილეფსია) მქონე პირები;
  • ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობისთვის ბენეფიციარი, თვითონ/ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრი პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების მისაღებად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოადგენს:

  • განცხადება;

  • პროგრამით მოსარგებლის და განმცხადებლის პირადობის  მოწმობის (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის მოწმობის) ასლებს, დაბადების მოწმობის ასლს (საჭიროების შემთხვევაში) და რეგისტრაციის დამადასტურებელ დოკუმენტს (აუცილებლობის შემთხვევაში);

  •  სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემულ ცნობას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა  IV-100/ა-ს (დედანი);

  • ანგარიშ-ფაქტურას (დედანი);

გააზიარე