ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება

  • მერია არის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოსადმი დაქვემდებარებული დაწესებულება, რომელიც უზრუნველყოფს მერის უფლებამოსილების განხორციელებას.
  • მერიას ხელმძღვანელობს მერი
  • 2. მერია შედგება სტრუქტურული ერთეულებისგან. მერიის სტრუქტურული ერთეული შესაბამისი დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერის დავალებების შესრულებას.
  • მერიის სტრუქტურულ ერთეულს შეიძლება ჰქონდეს ქვედანაყოფები, რომლებიც განისაზღვრება მერიის  შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის დებულებითა და საშტატო ნუსხით
გააზიარე