ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის განყოფილება

განყოფილება უზრუნველყოფს:

  • ტურიზმის და საკურორტო სფეროში პრიორიტეტების, განვითარების პროგრამების,  პროექტებისა და ღონისძიებების შესახებ წინადადებებისა და სტრატეგიის შემუშავებასა და განხორციელებას;
  • ტურისტული პოტენციალის შესახებ სარეკლამო-საინფორმაციო მასალების მომზადებასა და გამოცემას;
  • ტურისტთა მოზიდვის მიზნით ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობის მიღებას;
  • ახალი ტურისტული ადგილების შექმნისთვის რეკომენდაციების მომზადებასა და შეთავაზებას, მრავალფეროვანი ტურისტული პროგრამების შექმნას და შეთავაზებას;
  • უცხოელი და ადგილობრივი ტურისტებისთვის საჭირო ინფორმაციის მოპოვებას, საინფორმაციო ბაზის შექმნას ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: ტურისტული ინფრასტრუქტურა, ტურისტული ადგილები, ტურისტული პროგრამები, ტრანსპორტი, ბუნების ძეგლები და დაცული ტერიტორიები, არქიტექტურული და არქეოლოგიური ძეგლები, კულტურული ღონისძიებანი, ფესტივალები, სახალხო დღესასწაულები და სხვა;
  •  ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ფუნქციონირების უზრუნველყოფას;
  • ტურიზმისა და საკურორტო სფეროში დასაქმებულ კერძო მეწარმეთათვის სარეკლამო პროდუქციის გავრცელებაში ხელის შეწყობას;
  • მოსახლეობის დასაქმების მიზნით, კონსულტაციის გაწევასა და მათ ჩართვას ტურისტულ ბიზნესში.
  • კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობას და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაში ხელის შეწყობას.
  • მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

 

II რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 

კონსტანტინე წიფურია

მობ: 591 44-75-76

 

უფროსი სპეციალისტები:

III რანგი I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - რუსუდან ხარგელია - 577 77-14-09

III რანგი II  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნათია ზაქარაია - 591 03-63-50

გააზიარე