ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

შიდა აუდიტის განყოფილება

შიდა აუდიტის განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

 • შიდა აუდიტის გეგმის სახეებია:
 • შიდა აუდიტის სტრატეგიული გეგმა;
 • შიდა აუდიტის წლიური გეგმა;
 • აუდიტორული შემოწმების ინდივიდუალური გეგმა.
 • შიდა აუდიტის დაგეგმვა ხდება რისკის შეფასების საფუძველზე. მისი შედეგები აისახება შიდა აუდიტის სტრატეგიულ გეგმაში, რომლის საფუძველზედაც შემუშავდება შიდა აუდიტის წლიური გეგმა.
 • შიდა აუდიტის სტრატეგიული გეგმა გამომდინარეობს მერიის გრძელვადიანი მიზნებიდან, მოიცავს სამწლიან პერიოდს და განსაზღვრავს შიდა აუდიტის სფეროში სტრატეგიული განვითარების მიმართულებებს.
 • შიდა აუდიტის წლიური გეგმა ეფუძნება შიდა აუდიტის სტრატეგიულ გეგმას და ასახავს კონკრეტულ შიდა აუდიტორულ შემოწმებებს.
 • რეკომენდაციების შესრულების ადეკვატურობის, ეფექტიანობისა და დროულობის შესაფასებლად შიდა აუდიტის წლიურ გეგმაში გათვალისწინებული უნდა იქნეს გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი.
 • შიდა აუდიტის სტრატეგიულ და წლიურ გეგმებში ნებისმიერი ცვლილება ხორციელდება რისკის შეფასების საფუძველზე.
 • შიდა აუდიტის წლიური და სტრატეგიული გეგმები მტკიცდება დაგეგმილი პერიოდის დაწყებამდე.
 • შიდა აუდიტის წლიურ და სტრატეგიულ გეგმებს, ასევე მათში განსახორციელებელ ცვლილებებს ამზადებს სამსახურის უფროსი და ამტკიცებს მერი.
 • თითოეული შიდა აუდიტორული შემოწმებისათვის სამსახურის უფროსი შეიმუშავებს და ამტკიცებს აუდიტორული შემოწმების ინდივიდუალურ გეგმას, რომელიც განსაზღვრავს შიდა აუდიტის მოქმედების სფეროს, ამოცანებს, ხანგრძლივობას, რესურსების განაწილებას, შიდა აუდიტის განხორციელების მეთოდებს, ფარგლებს, აუდიტის სახეს და სხვა.

 

შიდა აუდიტის განყოფილების II რანგის -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 

 

სოფიო კვარაცხელია

ტელ:  595 09-71-54 

 

 

უფროსი სპეციალისტები:

 

III რანგი I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - გოგი ლატარია - 591 44-76-49

III რანგი I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ალექსანდრე სართანია - 591 44-76-51

III რანგი I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნიკოლოზ გულუა - 558 13-38-83 

III რანგი I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნათია სიჭინავა - 595 44-85-44

 

 

 

 

 

 

გააზიარე