ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07

შესყიდვების სამსახური

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების სამსახური (ტექსტში შემდგომ – სამსახური)  არის  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს სტრუქტურული ერთეულების მიერ, დადგენილი ფორმით, წარმოდგენილი წლიური მოთხოვნების საფუძველზე, საქონლის, მომსახურებისა და სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებას, სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით.

  •  სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, მერიის დებულების, ამ დებულებისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების    შესაბამისად.

სამსახურის დებულება

შესყიდვების სამსახურის  I რანგის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

 
 
 
 
 
 

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

სამსახურის უფროსის მოადგილე - კობა ჭეჟია - 591 44-75-88

 
გააზიარე