ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

შემოსავლების და ქონების აღრიცხვის განყოფილება

შემოსულობების და ქონების აღრიცხვის  განყოფილება  დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

 •   საბიუჯეტო განყოფილებასთან ერთად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის დოკუმენტის და   ბიუჯეტის პროექტის შედგენაში მონაწილეობას;
 • დამტკიცებული ბიუჯეტის შემოსულობების ასახვას ხაზინის ერთიან ელექტრონულ პროგრამაში;
 • საბიუჯეტო განყოფილებასთან ერთად ახდენს დამტკიცებული ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილის კვარტალურ განწერას გადასახდელებთან შესაბამისობით;
 • სახაზინო სამსახურიდან შემოსულობების შესახებ მიღებული ინფორმაციის დამუშავებას, ანალიზს და ყოველთვიური, კვარტალური და წლიური შესრულების ანგარიშის მომზადებას საბიუჯეტო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილებასთან ერთად;
 • საჭიროების შემთხვევაში შემოსულობების ნაწილში ცვლილებების შეტანაზე პროექტის მომზადებას;
 • ადგილობრივი ბიუჯეტის საგადასახადო და არასაგადასახადო შემოსავლების მონაცემთა ბაზის დაზუსტებასა და შექმნას;
 • ადგილობრივი შემოსავლებისა და მოსაკრებლების შემოღებასა და წესებზე პროექტების მომზადებას საკრებულოში წარსადგენად;
 • ბიუჯეტის ქვემდებარე ადგილობრივი შემოსავლებისა და მოსაკრებლების მობილიზაციას;
 • კონტროლს თვითმმართველობის მიერ დაწესებული ჯარიმებისა და სანქციების ბიუჯეტში სრულად მობილიზაციაზე;
 • ბიუჯეტის სახსრებით შეძენილი და შექმნილი ძირითადი აქტივების და მატერიალური  მარაგების, ასევე ეკონომიკური და ადმინისტრაციული სამსახურიდან მიღებული მონაცემებისა და დოკუმენტაციის საფუძველზე უსასყიდლოდ გადმოცემული ქონების აღრიცხვას საბუღალტრო ანგარიშების და ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით;
 • ცვეთის დარიცხვას დაწესებული ნორმების მიხედვით და წლიური ნაერთი მასალების მომზადებას და გადაცემას საბუღალტრო განყოფილებისთვის;
 • მერიის შესაბამის  სამსახურებთან ერთად ყოველწლიურ ინვენტარიზაციაში მონაწილეობას და შედეგების გამოყვანას;
 • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება

 

შემოსავლების და ქონების აღრიცხვის განყოფილების II რანგის - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

 

ნინო შენგელია 

მობ: 591 50 14 15

უფროსი სპეციალისტები:

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნონა კვარაცხელია  - 595 22 15 07

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - რომეტა ღურწკაია - 595 22-98-36 

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ირაკლი გოგოხია - 591 44 53 71

III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -ნანა გარდავა  - 595 22 24 49 

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნატალია სამელია - 595 22-51-24

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - თეიმურაზ ხარებავა  - 595 22 15 03

 

 

გააზიარე