ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

სახაზინო მომსახურების და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

სახაზინო მომსახურების და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება  დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

 • შემოსულობების და საბიუჯეტო განყოფილებასთან ერთად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის დოკუმენტის და ბიუჯეტის პროექტის შედგენაში მონაწილეობას;
 •  საფინანსო-საბუღალტრო აღრიცხვის და გადახდების სწორ ორგანიზაციას;
 • ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ვალდებულებათა რეგისტრაციას, მ.შ. შესყიდვების სამსახურში გაფორმებული ხელშეკრულების შესახებ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. ხელშეკრულების რეგისტრაციასთან ერთად, სახაზინო კოდების მიხედვით წარმოდგენილი სამუშაოს შესრულების, საქონლის ან მომსახურებაზე გადახდების გრაფიკის განთავსებას ხაზინის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში;
 •  ვალდებულების დოკუმენტის განხილვას, გადახდების ინსტრუქციის მოთხოვნებთან შესაბამისობის შემოწმებას და რეგისტრაციას.
 • სამეურნეო მოვლენის მოხდენის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის  საფუძველზე და განხილვის შემდგომ რეგისტრირებული ვალდებულებების ფარგლებში ამზადებს საგადახდო მოთხოვნებს და არეგისტრირებს ხაზინის ერთიან ბაზაში;
 • წინასწარ გადახდებს საბანკო გარანტიის საფუძველზე ან მივლინებაზე საქვეანგარიშო თანხების გამოყოფის შემთხვევაში;
 •  სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული სისტემიდან სახაზინო ამონაწერის ყოველდღიურ დამუშავებას;
 • მობრუნებული თანხების მართვას;
 • საბუღალტრო ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით სინთეზურ და ანალიზურ აღრიცხვას;
 • საკასო და ფაქტობრივი ხარჯების გატარებას;
 • სადეპოზიტო საბანკო ანგარიშების მართვას;
 • მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული და გაცემული სესხების მართვას;
 • საკრებულოს, მერიისა და სამსახურების, ადმინისტრაციული ერთეულების მომუშავეთა, აგრეთვე შტატგარეშე მუშაკების, შრომის ანაზღაურების და სხვა გასაცემლების დარიცხვას და შესაბამის ანგარიშებზე ჩარიცხვას;
 • ბუღალტრული ანგარიშგების მართვას ბალანსის ცალკეული დანართის მიხედვით, ბუღალტრული ბალანსის შედგენას;
 • საგადასახადო დეკლარაციის  შედგენას და დადგენილ ვადაში შესაბამის ორგანოში წარდგენას.
 • მეთოდურ და პრაქტიკულ დახმარებას ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების და სახაზინო მომსახურების საკითხებზე მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ კერძო სამართლის იურიდიულ პირებზე.
 • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

სახაზინო მომსახურების და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების  II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

ნათელა ჯიქია

მობ: 599 94 37 53

 

 

უფროსი სპეციალისტები:

 

 III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ეკატერინე რაფავა - 595 22 95 88

 III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ქეთევან კვიკვინია -595 22 77 46

 III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნინო კვარაცხელია - 595 22 98 31

 III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მანანა მირცხულავა - 595 22 95 33

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -  ნინო ძიგუა - 595 22-95-44

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სალომე ქობალია - 591 44 53 61

III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნანა ღურწკაია - 591 44-53-58

 

 

გააზიარე