ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო განყოფილება

განყოფილება შედის ეკონომიკური პროგრამების და ინფრასტრუქტურის სამსახურის  დაქვემდებარებაში

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  განყოფილება  დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

  •  სარეაბილიტაციო ობიექტებზე დეფექტური აქტებისა და ფოტო-მასალის შედგენას;
  • პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვების განსაზღვრას;
  • განსახორციელებელი სამშენებლო ობიექტის პარამეტრისა და მასალების  განსაზღვრას;
  • მცირე მოცულობის სამშენებლო ობიექტების პროექტირებას,   ხარჯთაღრიცხვების შედგენას;
  • საპროექტო - სამშენებლო დოკუმენტაციის შესაბამისობის დადგენას სატენდერო განაცხადთან და პროექტის მიღება-ჩაბარებაზე თანხმობის გაცემას  განსაზღვრულ ვადაში;
  • შესასრულებელი სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას;
  •  განსახორციელებელი სამუშაოებისა და მომსახურებაზე სატენდერო დოკუმენტაციის  მომზადებას,  შესაბამისი სამსახურისთვის გადაგზავნას;
  • ექსპერტიზისა და გეოლოგიის, ჰიდრ-გეოლოგიის აუცილებლობის განსაზღვრას ცალკეულ ობიექტებზე სავარაუდო ღირებულებების გათვალისწინებით;
  • შესრულებულ პროექტებზე  საინფორმაციო პაკეტის, ანგარიშების მომზადებას,  შესრულებულ სამუშაოებზე ელექტრონულ მონაცემთა და  ფოტომასალების ბაზების შედგენას;
  • მოქმედი კანონმდებლობით და  ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის  სამართლებრივი  აქტებით  განსაზღვრული  სხვა  ფუნქციების განხორციელებას.

 

 

საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო განყოფილების II რანგის -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი 

ნუკრი მარგველანი 

მობ: 595 22-51-29

 

უფროსი სპეციალისტები:

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მურმან ბოკუჩავა - 595 22 24 99

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ლაშა ქარჩავა - 599 22-04-01

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -  დავით ბერულავა - 595 44-53-72

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ბორის ღადუა - 591 44-53-74

III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ხვიჩა კოხია - 579 22-11-16

III რანგის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - დამირ ლაშხია - 595 22 15 10

 

 

გააზიარე