ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

საორგანიზაციო განყოფილება

საორგანიზაციო განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

  • მერიის მიერ შემსრულებელ ორგანიზაციებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებით გათვალიწინებული სამუშაოების აღრიცხვას და ინფორმაციული ბაზის შედგენას;
  •  მიმწოდებელ ორგანიზაციებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების მიხედვით შესრულებულ სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის პროექტთან შესაბამისობის დადგენას, მასთან დაკავშირებული დოკუმენტების მომზადებას და შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურების მიზნით ერთობლივი დოკუმენტაციის გადაცემას შესაბამისი სამსახურისათვის;
  • ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადაგადაცილებით შესრულების შემთხვევაში (წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე) სათანადო დოკუმენტაციის მომზადებასა და საჭირო პროცედურების განხორციელებას;
  • მერიის სხვა სამსახურებისათვის სათანადო ინფორმაციის მიწოდებას ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესახებ;
  • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

 

საორგანიზაციო განყოფილების II რანგის -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

კობა ქვარანძია 

მობ: 595 22-51-28

 

უფროსი სპეციალისტები:

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - კობა რევია - 595 22-98-35

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნანა ნაჭყებია - 591 44-76-00 

III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ინგა ხაზალია - 595 22-15-06 

გააზიარე