ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

სამშენებლო პროექტებისა და სამუშაოების შესყიდვის განყოფილება

 •  წლის განმავლობაში სამშენებლო პროექტებისა და სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების განხორციელებას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად – შესყიდვის საშუალების შერჩევა და შერჩეული საშუალების შესაბამისი, კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის შედგენას (წარმოდგენილი მოთხოვნების შესაბამისად), შესყიდვის პროცედურების მომზადებას, სატენდერო/საკონკურსო კომისიის და აპარატის საქმიანობაში მონაწილეობასა და სატენდერო პროცედურების ტექნიკურად უზრუნველყოფას;

 • სახელმწიფო შესყიდვების, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, განხორციელებისას მასალების მომზადებას;

 • სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული ტენდერისა და კონკურსის საშუალებით განხორციელებისას მასალების მომზადებას;

 • სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების მომზადებას;

 • სახელმწიფო შესყიდვების შედეგად დადებული ხელშეკრულებებისა და სხვა დოკუმენტების აღრიცხვა-შენახვას;

 • სატენდერო კომისიის ოქმების და სხვა დოკუმენტების წარმოებას;

 • კონკურსისა და ტენდერის შესახებ განცხადების მომზადებასა და გამოქვეყნებას;

 • მუნიციპალიტეტის სატენდერო და საკონკურსო კომისიების გადაწყვეტილებების შესაბამისად ხელშეკრულების შემუშავებას;

 • სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ანგარიშების მომზადებასა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში წარდგენას;

 • სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის საფუძველზე და მისი ეფექტური შესრულების მიზნით, სამშენებლო პროექტებისა და სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებასთან დაკავშირებული ცალკეული დოკუმენტების (მოთხოვნის და სხვა) ფორმების შემუშავებასა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერისთვის დასამტკიცებლად წარდგენას;

 • სატენდერო/საკონკურსო კომისიის წევრებისთვის კონსულტაციების გაწევას, სახელმწიფო  შესყიდვების სფეროში მოქმედ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით;

 •  შესყიდვების ეფექტიანობის გაზრდის ხელშეწყობას;

 • შესყიდვის პროცედურის კანონიერების დაცვას, შესყიდვის მონაწილეთა მიმართ სამართლიან და არადისკრიმინაციული მიდგომის უზრუნველყოფას;

 • კანონმდებლობის შესაბამისად, სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების მიზნით, მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის კონსულტაციების გაწევას;

 • თავის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხის სრულყოფილი განხილვა-გადაწყვეტისათვის ურთიერთობის წარმოებას მერიის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან, ტერიტორიულ ორგანოებთან, ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, დაწესებულებებთან, ორგანიზაციებთან;

 • სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების ცვლილებებთან დაკავშირებით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულის  წერილობითი მოთხოვნების საფუძველზე შეთანხმების აქტის ან/და გადაწყვეტილებების მომზადებას სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში;

 • სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას;

 •  მოქმედი კანონმდებლობით და  ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის  სამართლებრივი  აქტებით  განსაზღვრული  სხვა  ფუნქციების განხორციელებას.

 

საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის  განყოფილების II რანგის -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

დავით ხუნჯუა

მობ: 591 44-53-55

 

უფროსი სპეციალისტები:

 

III რანგი I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ილონა თოლორაია - 595 22-24-87

III რანგი I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - კონსტანტინე ცხადაია - 591 50-58-21

III რანგი I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნანა ქავშბაია - 591 44-75-60 

III რანგი II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - კონსტანტინე ჭურღულია - 591 44-53-80 

III რანგი II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ეკატერინე ვერავა - 591 46-33-33

 

 

 

გააზიარე