ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

საკრებულოს სხდომა 2018 წლის 20 აგვისტო

29 აგვისტო, 2018

20 აგვისტოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომას 50 წევრიდან 37 დეპუტატი ესწრებოდა.

ფოტოები იხილეთ Facebook-ზე

 

სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:

 • განკარგულება #85 - საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
 • დადგენილება #76 - მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ქირის საფასურისა და ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრა
 • დადგენილება #77 - აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, ნასყიდობის ხელშეკრულების, საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმა
 • დადგენილება #78 - ა(ა)იპ-ების საკუთრებაში არსებული ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/ და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესი
 • დადგენილება #79 - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამისა და აღრიცხვის წესის ადმინისტრაციული წარმოება
 • დადგენილება #80 - სოციალურ საკითხებზე მომუშავე მრჩეველთა საბჭოს დებულება
 • დადგენილება #81 - საქმისწარმოების ტიპობრივი ინსტრუქცია
 • დადგენილება #82 - დოკუმენტების უნიფიცირებული ფორმების ტაბელი
 • დადგენილება #83 - მშენებლობის ნებართვისათვის მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრისა და მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციაში ცვლილება
 • დადგენილება #84 - 2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება

დოკუმენტები:

 • საკრებულოს სხდომის ოქმი #14
გააზიარე