ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

რეზერვის რიგითის, სერჟანტისა და ოფიცრის აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის განყოფილება

 •  სამობილიზაციო რესურსების რეზერვის ოფიცერთა, სერჟანტთა, კაპრალთა და რიგითთა სამხედრო აღრიცხვის ორგანიზებას;
 • რეზერვისტების სპეციალური აღრიცხვის ორგანიზებას;
 • არასამხედრო ალტერნატიული, შრომითი სამსახურიდან დათხოვნილი მოქალაქეების აღრიცხვის ორგანიზებას;
 •  რეზერვში ჩარიცხვას დაქვემდებარებულ რეზერვის სერჟანტების, კაპრალებისა და რიგითების საჭირო მასალების თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულებელ ორგანოში წარდგენას;
 • საკონტრაქტო (პროფესიულ) სამხედრო სამსახურში გასაწვევად შერჩეული რეზერვისტების პირადი საქმეების შედგენას;
 • აქტიურ, ინდივიდუალურ და ეროვნული გვარდიის რეზერვისტების შერჩევას, მოზიდვას და გაწვეულთა შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფებში გაგზავნას;
 • სამობილიზაციო მოთხოვნათა დაკმაყოფილებას ადგილობრივი რესურსის ხარჯზე, საჯარისო-სამობილიზაციო გაშლისათვის შესაბამისი ბაზის მომზადებას;
 • თეორიული მეცადინეობის მოწყობა თანამშრომლებთან, რომლებიც მიმაგრებული არიან სამხედო სამსახურზე მობილიზაციის დროს;
 • შესაბამისი ორგანოებისათვის მასალების გადაცემა იმ მოქალაქეების შესახებ, რომლებიც არღვევენ სამხედრო აღრიცხვიანობისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევის წესებს;
 • მობილიზაციის გამოცხადების შემთხვევაში დადგენილი წესით სამხედრო სამსახურში რეზერვისტების შეტყობინების, გამოცხადებისა და მათი სამხედრო ნაწილებში გაწვევის ორგანიზებას;
 • მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით, შესაბამის ორგანოსთან წარსადგენად სარეზერვო სამსახურში გაწვევისა და სამობილიზაციო მზადყოფნის ანგარიშების მომზადებას;
 • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

რეზერვის რიგითის, სერჟანტისა და ოფიცრის აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის განყოფილების II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 

ბადრი ბერიშვილი 

მობ: 599 85-25-32

 

უფროსი სპეციალისტები: 

III რანგი I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - გიორგი კვარაცხელია - 599 85-25-34

III რანგი I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  - ზურაბ ჯიქია - 595 22-24-50 

III რანგი II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნინო ესართია - 599 85-25-39

 

 

გააზიარე