ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

რეაგირებისა და მონიტორინგის განყოფილება

განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: (ვრცლად გადადი ლინკზე)

 • კონტროლს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის, გარე იერსახის, საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვის და დასუფთავების წესების დარღვევაზე;
 • კონტროლს სახელმწიფო არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწით სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტების დადგენილი წესით გაუფორმებლობაზე;
 • კონტროლს მიწათმოსარგებლის მიერ სახელმწიფო საკუთრების მიწის ნაკვეთის (ან მისი წილის) არსებული წესდების დარღვევით სხვა მიწათმოსარგებლისათვის გადაცემაზე;
 • კონტროლს სახელმწიფო საკუთრების მიწის ნაკვეთის უნებართვოდ დაკავებაზე ან/და მიწათსარგებლობის უფლების გარეშე სარგებლობაზე;
 • კონტროლს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის თვითნებურ შეზღუდვაზე, ქუჩებზე, მაგისტრალებზე, მოედნებზე, პარკებში, სკვერებში, დასასვენებელ ზონებში, საერთო სარგებლობის ეზოებში, მიწის გათხრითი სამუშაოების წარმოებაზე, სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების წარმოებისას ტერიტორიის დაზიანებაზე, ქუჩის დროებით გადაკეტვაზე ან ნაწილობრივ შეზღუდვაზე, სამშენებლო პოლიგონების ქვაბულებიდან მიწის გრუნტისა და სამშენებლო ნაგვის სპეციალურად გამოყოფილ ვადებში შესრულებაზე, გზის საფარის დანაგვიანება ან დაზიანებაზე;
 • კონტროლს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამიჯნე ნიშნების მოშლის, დაზიანების ან სასაზღვრო ზოლის თვითნებური შეცვლის ფაქტის გამოვლენაზე;
 • კონტროლს ხეების და მწვანე ნარგავების გეგმაზომიერ განვითარებაზე, მათ მოჭრაზე, ამოძირკვაზე და დაზიანებაზე;
 •  დამრღვევი ფიზიკური ან/და იურიდიული პირის მიმართ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დადგენილი ზომების განხორციელებას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენას;
 • მშენებარე შენობა-ნაგებობების საპროექტო, ნორმატიულ და სახელმძღვანელო დოკუმენტაციებთან შესაბამისობის კონტროლს;
 • სათანადო კონტროლს ისტორიისა და კულტურის ძეგლების, გარემოსა და ტერიტორიების საინჟინრო პირობების დაცვაზე;
 • საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, დამრღვევი ფიზიკური ან/და იურიდიული პირების მიმართ საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით, პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით და სხვა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, დადგენილი ზომების განხორციელებასა და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის აქტის შედგენას;
 • კანონმდებლობით დადგენილი წესით წესრიგის დაცვას მშენებლობის დაწყებიდან მის დასრულებამდე;
 • არქიტექტურულ- სამშენებლო საქმიანობაში დაშვებული დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში შესაბამისი გადაწყვეტილების დამრღვევისათვის კანონმდებლობით დადგენილი ჯარიმების დაკისრებას;

 

რეაგირებისა და მონიტორინგის განყოფილების II რანგის  - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

 

დიმიტრი ფაცაცია

მობ: 591 44-53-38

 

უფროსი სპეციალისტები:

III რანგის  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  -აბესალომ ჯღარკავა - 591 44-75-97 

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - გია გვილავა  - 595 22-28-99

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მალხაზ შანავა - 599 27-74-64  

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - კახაბერ ბულია - 595 09-71-71

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - გიორგი პაჭკორია - 591 44-10-57

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ქართლოზ თორია - 596 43-32-32 

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - გიორგი ტიბუა - 591 44-53-47

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ლევან კვარაცხელია591 50-14-42

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ზურაბ ვახანია - 591 44-75-59

III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ბერდია კუკავა -591 44-75-52

III რანგის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ბადრი ვეკუა - 591 44-75-57

III რანგის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - კობა მაქაცარია - 591 44-75-29

 

 

 

 

 

 

 

გააზიარე