ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

ონკოლოგიური დაავადებების სკრინინგი

ონკოლოგიური დაავადებების სკრინინგი - მოსარგებლეები: სოციალურად დაუცველი პირები (სარეიტინგო ქულა 65 001 -ზე ნაკლები) შშმ პირები; ძალადობის მსხვერპლი; მარჩენალდაკარგული ბავშვის მშობელი;

  • პროსტატის სპეციფიურ აგენტზე გამოკვლევა (40-45 წლამდე და 70 წელზე ზევით);
  • ძუძუს კიბოს სკრინინგი (35-40 წლამდე 60 წეზე ზევით);
  • საშვილისნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (20-25 წლამდე  და 60 წელზე  ზევით);
  • მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი (40-50 წლამდე და 70 წელზე ზევით);

 

ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობისთვის ბენეფიციარი, თვითონ/ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრი პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების მისაღებად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოადგენს:

  • განცხადება:
  • პროგრამით მოსარგებლის და განმცხადებლის პირადობის  მოწმობის (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის მოწმობის) ასლებს, დაბადების მოწმობის ასლს (საჭიროების შემთხვევაში).
გააზიარე