ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 

 • მარტოხელა მშობლის დახმარება, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილი ქორწინების გარეშე და ამჟამად არ იმყოფებიან ქორწინებაში, ყოველთვიური დახმარება 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით:  

 

 • დახმარების მისაღებად მოქალაქემ  მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
 1. აგანცხადება;
 2. პირადობის მოწმობის ასლი;
 3.  შვილის დაბადების მოწმობის ასლი;
 4. მარტოხელა მშობლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 5.  საბანკო ანგარიშის ნომერი;
 6.  ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი.

 

2.   მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, რომელთაც ჰყავთ  18 წლამდე ასაკის 4 ან მეტი შვილი, ერთჯერადი დახმარება.  დახმარების თანხა: 4 შვილზე-200 (ორასი) ლარი, 5 შვილზე-300 (სამასი) ლარი, 6 შვილზე-400 (ოთხასი) ლარი და ა.შ.

 

 • დახმარების მისაღებად მშობელმა მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
 1.       განცხადება;
 2. ბავშვების მშობლის (დედის ან მამის) პირადობის მოწმობის ასლი;
 3.  ბავშვების დაბადების მოწმობების ასლები;
 4.  საბანკო ანგარიშის ნომერი;
 5.  ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი.

 

3. დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე ყოველთვიური დახმარება 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით:

 

 • დახმარების მისაღებად მეურვემ მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
 1.  განცხადება;
 2.  ბავშვის დედის გარდაცვალების მოწმობის ასლი;
 3.  ბავშვის მამის გარდაცვალების მოწმობის ასლი;
 4.  მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი;
 5.  ობოლი ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;
 6. მეურვეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 7. მეურვის საბანკო ანგარიში ნომერი;
 8.  ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი.

 

 1. ტყუპი შვილის შეძენისას (ახალშობილი) ერთჯერადი დახმარების თანხა 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით:

 

 • დახმარების მისაღებად მშობელმა მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
 1.  განცხადება;
 2.  მშობლის (დედის ან მამის) პირადობის მოწმობის ასლი;
 3. ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები;
 4. საბანკო ანგარიშის ნომერი;
 5. ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი.

 

გააზიარე