ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

მუნიციპალური სერვისების და ბუნებრივი რესურსების განყოფილება

მუნიციპალური სერვისების და ბუნებრივი რესურსების განყოფილება დადგენილი წესით  უზრუნველყოფს:

  •  მუნიციპალიტეტის ტერიატორიაზე, ბუნებრივ რესურსებზე და არსებულ ინფრასტუქტურაზე მონაცემთა ბაზის შექმნას.
  • არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების გამართული ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას.
  •  ელ. ენერგიის, წყალმომარაგებისა და ბუნებრივი აირის მომწოდებელ ორგანიზაციებისგან მათი მომსახურეობის შესყიდვის მიზნით შესაბამისი დოკუმენტაციების მომზადებას.
  •  ბუნებრივ რესურსებზე ლიცენზიის გაცემასთან დაკავშირებით, წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას.
  • მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილების ფარგლებში ბუნებრივი რესურსების მოპოვებასთან დაკავშირებით შეთანხმებების გაცემას.
  • მუნიციპალური პროექტების განხორციელების მიზნით საპროექტო წინადადებების მომზადებაში მონაწილეობის მიღებას;
  •  მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების პროექტების პრიორიტეტების შერჩევაში მონაწილეობისა და დასაბუთებული წინადადებების მიღებას;
  •  მიმდინარე პროექტების შესრულების კონტროლს და მერისათვის შესაბამისი წინადადების წარდგენას გამოვლენილი პრობლემების გადასაწყვეტად;
  • ინფრასტრუქტურის (სერვისების) საკითხებზე შესაბამისი სამსახურებისათვის ინფორმაციის მიწოდებას.
  • მოქმედი კანონმდებლობით და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

 

მუნიციპალური სერვისების და ბუნებრივი რესურსების განყოფილების I რანგის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი 

 

მიხეილ ქობალია 

მობ: 595 22 24 52

 

უფროსი სპეციალისტები:

III რანგის  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - საბა შონია 595 09-71-57

III რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - ხატია თოდუა 595 22-15-02 

 

 

 

 

გააზიარე