ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

მერიის ჯანდაცვის პროგრამები

კომპიუტერული და მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფია, კორონაროგრაფია – ლიმიტი 250 ლარს შეადგენს.

ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილეობისთვის ბენეფიციარი, თვითონ/ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრი  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში წარმოადგენს:

 •  განცხადებას;
 •  განმცხადებლის პირადობის მოწმობის , დევნილის მოწმობის ქსეროასლს,  (საჭიროების შემთხვევაში) რეგისტრაციის ბარათი;
 •  სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემულ  ცნობა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის შესახებ.  IV - 100/ ა-ს; (დედანი)
 • ანგარიშ-ფაქტურას (დედანი)
 •  ადმინისტრაციული ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის შუამდგომლობა.                                

                                                      

            

       

სხვადასხვა სახის გონებრივი ჩამორჩენილობისა და ქცევითი აშლილობის მქონე ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო მკურნალობის დაფინანსება - მაქსიმალური ლიმიტი 500 (ხუთასი) ლარი, წელიწადში ერთხელ. მოსარგებლეები დიაგნოზით:

 • დაუნის სინდრომი;
 •  ბავშვთა ცერებრული დამბლა (G-80.0 ;  G 80.1;  G-80.2 ; G-80.3; G- 80.4; G 80.8 ; G -80.9 );
 • სხვა პარალიზური სინდრომები (G-81.9; G-82.0 ; G-83.2);
 • განვითარების ეტაპების დაყოვნება (R-62.0);

 

ჯანდაცვის პროგრამაში სარგებლობისთვის  ბენეფიციარი, თვითონ/ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრი  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოადგენს:

 •  განცხადებას;
 •  განმცხადებლის პირადობის მოწმობის , (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის მოწმობის ქსეროასლს და რეგისტრაციის ბარათი);
 • სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემულ  ცნობა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის შესახებ.  IV - 100/ ა-ს; (დედანი)
 • ანგარიშ-ფაქტურას; (დედანი)
 • ადმინისტრაციული ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის შუამდგომლობა.         

 

 

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა  აბილიტაციის პროგრამა 

პროგრამის მოსარგებლეები და პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მოცულობა. პროგრამის მოსარგებლეები არიან 2 წლიდან 14 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები,კერძოდ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერირორიაზე მცხოვრები ბენეფიციარები, რომლებსაც გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0- F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი.

მოსარგებლე პირების ჩართვა პროგრამაში:

 • მოსარგებლეთა ჩართვა ხორციელდება მიმწოდებელთა პროგრამაში ჩართვისას და პროგრამაში ვაკანტური ადგილის გაჩენისას.
 • მოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV-100/ა), რომლის მოქმედების ვადა უნდა იყოს დოკუმენტაციის განმახორციელებელთან წარდგენის თარიღამდე არაუმეტეს 5  თვე და რომელშიც მითითებული უნდა იყოს პირის ძირითადი დიაგნოზი და დიაგნოსტიკისთვის აუცილებელი სულ მცირე ADOS ტესტირების შედეგი.
 • შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ვაკანტურ ადგილას პრიორიტეტულად ერთვება ჩართვის მომენტისათვის რიგში მყოფი ყველაზე მცირე ასაკის პირი.
 • მოსარგებლისათვის საგარანტიო წერილის  ავტომატურ გაუქმებას იწვევს:
 • მიმწოდებელთან გამოუცხადებლობა განმახორციელებლის მიერ გაცემული ქვეპროგრამაში ჩართვის წერილის ვალიდურობის თარიღამდე;
 • პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით (მ.შ. წლიური გეგმის შესაბამისად თერაპიული სეანსების მისაღებად თვეში 15 ვიზიტი) უზრუნველყოფა ხდება სრულად პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგებლში, პაციენტის მხრიდან თანაგადახდის გარეშე.

ოპერაციების თანადაფინანსება - მოსარგებლეები: სოციალურად დაუცველი პირები (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები), შშმ პირები, სიმსივნით დაავადებული პირები, პენსიონრები, 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვები; 

 • საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან რომელიმე კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ ოპერაციის ღირებულების ნაწილს დაფინანსების შემთხვევაში თანადაფინანსების ოდენობა განისაზღვროს შემდეგნაირად: თანადაფინანსება საყოველთაო ჯანდაცვასთან/კერძო სადაზღვევო კომპანიასთან - 300.01   (სამასი ლარი და ერთი თეთრი)  ლარამდე  სრულად, 300.01 (სამას ლარი და ერთი თეთრი)-ლარიდან - 1000 (ერთი ათასი)  ლარამდე 60%-ით, 1000 (ერთი ათასი)-ლარიდან  2000(ორი ათასი)  ლარამდე 50%-ით, 2000(ორი ათასი) ლარის ზევით მაქსიმალური ლიმიტი 1000 (ერთი ათასი) ლარი; 

ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობისთვის ბენეფიციარი, თვითონ/ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრი პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების მისაღებად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოადგენს:

 • განცხადებას;
 • პროგრამით მოსარგებლის და განმცხადებლის პირადობის  მოწმობის (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის მოწმობის) ასლებს, დაბადების მოწმობის ასლს (საჭიროების შემთხვევაში) და რეგისტრაციის დამადასტურებელ დოკუმენტს (აუცილებლობის შემთხვევაში);
 • სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემულ ცნობას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა  IV-100/ა-ს (დედანი);
 • ანგარიშ-ფაქტურას (დედანი);
 • საჭიროების შემთხვევაში ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;
 • საჭიროების შემთხვევაში შშმ პირის სტატუსის დამადასტურებელ დოკუმენტს;
 • მიმართვა საყოველთაო ჯანდაცვიდან ან სადაზღვევო კომპანიიდან მათ მიერ დაფინანსებული თანხის მითითებით (დამოწმებული ბეჭდით);

ძვირადღირებული მედიკამენტები რომელთა ერთეულის ღირებულება აღემატება 50 (ორმოცდაათი) ლარს - მაქსიმალური ლიმიტი - 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი  - მოსარგებლეები:

 •  სოციალურად დაუცველი პირები (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები);
 •  0-18 წლამდე ასაკის ბავშვები:
 •  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შემდგომში შშმ)  პირები;
 •  ონკოლოგიური ავადმყოფები;
 •  ქრონიკული დაავადებების (ბრონქული ასთმა, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, შაქრიანი დიაბეტი, გლაუკომა, გულის იშემიური დაავადება, ეპილეფსია) მქონე პირები;
 • ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობისთვის ბენეფიციარი, თვითონ/ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრი პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების მისაღებად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოადგენს:

 • განცხადება;

 • პროგრამით მოსარგებლის და განმცხადებლის პირადობის  მოწმობის (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის მოწმობის) ასლებს, დაბადების მოწმობის ასლს (საჭიროების შემთხვევაში) და რეგისტრაციის დამადასტურებელ დოკუმენტს (აუცილებლობის შემთხვევაში);

 •  სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემულ ცნობას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა  IV-100/ა-ს (დედანი);

 • ანგარიშ-ფაქტურას (დედანი);


 •  

ონკოლოგიური დაავადებების სკრინინგი - მოსარგებლეები: სოციალურად დაუცველი პირები (სარეიტინგო ქულა 65 001 -ზე ნაკლები) შშმ პირები; ძალადობის მსხვერპლი; მარჩენალდაკარგული ბავშვის მშობელი;

 • პროსტატის სპეციფიურ აგენტზე გამოკვლევა (40-45 წლამდე და 70 წელზე ზევით);
 • ძუძუს კიბოს სკრინინგი (35-40 წლამდე 60 წეზე ზევით);
 • საშვილისნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (20-25 წლამდე  და 60 წელზე  ზევით);
 • მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი (40-50 წლამდე და 70 წელზე ზევით);

 

ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობისთვის ბენეფიციარი, თვითონ/ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრი პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების მისაღებად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოადგენს:

 • განცხადება:
 • პროგრამით მოსარგებლის და განმცხადებლის პირადობის  მოწმობის (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის მოწმობის) ასლებს, დაბადების მოწმობის ასლს (საჭიროების შემთხვევაში).

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა სპეციფიური მოვლის საშუალებების (ექსკრემენტის მიმღები კონტეინერი) დაფინანსება 200.00 (ორასი) ლარი .  

 

 • ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობისთვის ბენეფიციარი, თვითონ/ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრი პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების მისაღებად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოადგენს:

 • განცხადება;

 • პროგრამით მოსარგებლის და განმცხადებლის პირადობის  მოწმობის (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის მოწმობის) ასლებს, დაბადების მოწმობის ასლს (საჭიროების შემთხვევაში) და რეგისტრაციის დამადასტურებელ დოკუმენტს (აუცილებლობის შემთხვევაში);

 •  სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემულ ცნობას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა  IV-100/ა-ს (დედანი);

 • ანგარიშ-ფაქტურას (დედანი);

 • მოქალაქეები, რომლებსაც ოპერაციის (გარდა ესთეტიური და რეპროდუქტოლოგიური ქირურგიისა) ღირებულება არ უფინანსდება საყოველთა ჯანდაცვის ან რომელიმე კერძო სადაზღვევო კომპანიის პროგრამებიდან - მაქსიმალური ლიმიტი 1 000.00 (ერთი ათასი) ლარი (ჯანდაცვის კომისიის გადაწყვეტილებით);

ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობისთვის ბენეფიციარი, თვითონ/ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრი პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების მისაღებად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოადგენს:

 •   განცხადება;

 • პროგრამით მოსარგებლის და განმცხადებლის პირადობის  მოწმობის (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის მოწმობის) ასლებს, დაბადების მოწმობის ასლს (საჭიროების შემთხვევაში) და რეგისტრაციის დამადასტურებელ დოკუმენტს (აუცილებლობის შემთხვევაში);

 •  სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემულ ცნობას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა  IV-100/ა-ს (დედანი);

 • ანგარიშ-ფაქტურას (დედანი);

   

   

იშვიათი  დაავადებების (ცელიაკია და ფენილკეტონურია) მქონე პირების სპეციალიზირებული  საკვების თანხით უზრუნველყოფა:

 • ცელიაკია-ყოველთვიურად 250.00 (ორას ორმოცდაათი ) ლარი.
 • ფენილკეტონურია - ყოველთვიურად 500.00 (ხუთასი) ლარი.

 

ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობისთვის ბენეფიციარი, თვითონ/ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრი პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების მისაღებად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოადგენს:

 • სპეციალიზირებული საკვების თანხის დაფინანსების შემთხვევაში - დამატებით:
 • მშობლის საბანკო ანგარიშის ნომერი;
 • ჩარიცხული თანხის მიზნობრივი ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.