ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

მატერიალურ -ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის  განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

  • მერიის, მუნიციპალური სამსახურებისა და წარმომადგენლების სარგებლობაში არსებული ადმინისტრაციული შენობა-ნაგებობების და მათზე დამაგრებული მიწის ნაკვეთების მოვლა-პატრონობას, აღჭურვას, რემონტს, კეთილმოწყობას, დაგვა-დალაგებას, კომუნალურ მომსახურებასა და დაცვას;
  • საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას;
  • საოფისე ავეჯის, კომპიუტერებისა და სხვა ტექნიკის მოვლა-პატრონობას, რემონტს და ტექნიკურ მომსახურებას;
  • მუნიციპალური სამსახურებისა და წარმომადგენლების საოფისე მასალებით მომარაგებას;
  • მუნიციპალური სამსახურებისა და წარმომადგენლების მიერ ინვენტარის, ტექნიკისა და სხვა აღჭურვილობით სარგებლობის წესების დაცვას;
  • მუნიციპალური სამსახურებისა და წარმომადგენლების სარგებლობაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების მოვლა-პატრონობას, რემონტსა და ტექნიკურ მომსახურებას;
  • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

 

 

                                           მატერიალურ -ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების II რანგის -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

თეიმურაზ მანია

მობ: 598 19-04-91

უფროსი სპეციალისტები:

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ქეთევან დიდიშვილი - 595 22-28-58

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ეთერ შეროზია - 595 22 82 11

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - თეიმურაზ გეგეჭკორი - 599 54-26-27

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ლეილა ჭურღულია - 595 71-21-54

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ირაკლი არდია - 591 44-53-52

III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ჯიმშერ სარსანია - 595 22-24-47

III რანგის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ბაჩანა ფაცაცია - 591 25-18-26

 

 

 

გააზიარე