ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

ქონების მართვის განყოფილება

ქონების მართვის განყოფილება დადგენილი  წესით უზრუნველყოფს:

 • წინადადებების და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით საწარმოების დაფუძნების, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის საკითხებზე;
 • მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონების აღრიცხვას და რეგისტრაციას;
 • მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქციების, ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვას;
 • რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალური ქონების კატეგორიების განსაზღვრასა და შეცვლასთან დაკავშირებით;
 •  საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას სახელმწიფო საკუთრების ქონების მუნიციპალურ საკუთრებაში გადაცემასთან დაკავშირებით;
 • რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოების საკითხებზე;
 • რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალური ქონებით სარგებლობის წესებთან დაკავშირებით;
 • რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალური ქონების პრივატიზებასა და სარგებლობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით;
 • მუნიციპალური ქონების შეფასების პროცედურების განხორციელებას;
 • მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციის გეგმის შემუშავებასა და განხორციელებას;
 • მუნიციპალური საკუთრების განკარგვასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელებას;
 • მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ საწარმოებში პარტნიორის უფლება მოვალეობის განხორციელებას;
 • მოქმედი კანონმდებლობით და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

 

ქონების მართვის განყოფილების  II რანგის -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი 

 

თენგიზ ლეფსაია

მობ: 595 22-77-41

 

უფროსი სპეციალისტები:

III რანგი  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -  ლული ქიქავა -  591 44-53-43

III რანგი  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - დავით სხულუხია - 599 85-24-08

III რანგი  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იური შეროზია - 595 22-47-74

III რანგი II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - გიგა ანთია - 591 44-70-36

III რანგი II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - კახაბერ თოდუა - 591 44-75-69

 

გააზიარე