ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

კომპიუტერული და მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფია, კორონაროგრაფია

კომპიუტერული და მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფია, კორონაროგრაფია – ლიმიტი 250 ლარს შეადგენს.

ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილეობისთვის ბენეფიციარი, თვითონ/ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრი  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში წარმოადგენს:

  •  განცხადებას;
  •  განმცხადებლის პირადობის მოწმობის , დევნილის მოწმობის ქსეროასლს,  (საჭიროების შემთხვევაში) რეგისტრაციის ბარათი;
  •  სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემულ  ცნობა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის შესახებ.  IV - 100/ ა-ს; (დედანი)
  • ანგარიშ-ფაქტურას (დედანი)
  •  ადმინისტრაციული ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის შუამდგომლობა.                                

                                                      

            

       

გააზიარე