ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

იურიდიული განყოფილება

 • მერიის, მერიის სამსახურებისა და მერიის წარმომადგენლების იურიდიულ კონსულტირებას, სამართლებრივი დასკვნების მომზადებას;
 •  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებას, სამართლებრივ ექსპერტიზას და მათ ვიზირებას, შემოსული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების, ადმინისტრაციული გარიგებების, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა ოქმების და სხვა დოკუმენტების სამართლებრივ გამართულობას, მათ შესაბამისობას მოქმედ კანონმდებლობასთან და მუნიციპალიტეტის ნორმატიულ აქტებთან;
 • შემოსული განცხადებების, მიმართვების (წერილების) განხილვას;
 • თავის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხის სრულყოფილი განხილვა-გადაწყვეტისათვის ურთიერთობის წარმოებას მერიის სხვა სამსახურებთან, ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, დაწესებულებებთან, ორგანიზაციებთან;
 • საჭიროების შემთხვევაში მერიის სამსახურებში მიმდინარე ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობას;
 •  სათანადო ღონისძიებების გატარებას მერიის სამსახურებს შორის ცალკეული პროექტისა და საკითხის თაობაზე შეთანხმების მისაღწევად;
 •  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სამართლებრივ საკითხებზე კონსულტაციებისა და განმარტებების მიცემას;
 • მერიის სამსახურების საქმიანობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტების მომზადებას;
 • მერიის კანონიერი ინტერესების დაცვას სასამართლოში;
 • მერიის კანონიერი ინტერესების დაცვას სამართლებრივ ურთიერთობებში სახელმწიფო ორგანოებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან;
 • მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

 

 

იურიდიული განყოფილების II რანგის -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი 

ნათია ჩიტაია

მობ: 595 22 15 11

ელ: ფოსტა  natichitaia@gmail.com

 

უფროსი სპეციალისტები: 

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - აქსანა გუჩუა - 591 44 75 64

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- მონიკა ჩიქობავა - 591 44 75 70

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ლაშა ტორუა - 591 50 14 05 

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მონიკა შამათავა - 599 27-33-80

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ანი წოწავა - 591 44-53-46

 

III რანგი II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - ტასო გვილია - 599 84 41 91

III რანგი III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - ნინო შონია595 22-12-04

გააზიარე