ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

ინსპექტირების განყოფილება

ინსპექტირების განყოფილება  დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:  

  • მერიის სტრუქტურული ერთეულების და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების  მიერ სამართლებრივი აქტების მოთხოვნათა დაცვის კონტროლი;
  • მერიის სისტემაში შესაძლო სამართალდარღვევის ფაქტის, სამსახურებრივი გადაცდომის ან/და მერიის მიზნებთან შეუსაბამო ქმედების არსებობის შემოწმება და აღმოჩენა;
  • მერიის სტრუქტურული ერთეულების და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ფუნქციონირებისა და მართვის პროცედურების სამართლებრივი, ტექნიკური და ფუნქციური ხარვეზების გამოვლენა;
  • მერიის სისტემაში შესაძლო სამართალდარღვევების და ხარვეზების გამომწვევი და ხელშემწყობი მიზეზების დადგენა და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება;
  • მერიის სისტემაში შესაძლო სამართალდარღვევის ფაქტის, სამსახურებრივი გადაცდომის ან/და მერიის მიზნებთან შეუსაბამო ქმედების არსებობის შემოწმებისა და გამოვლენის მიზნით ინსპექტირების ჩატარება, ინსპექტირების დასკვნის მომზადება და მერისთვის წარდგენა;
  • შესაძლო სამართალდარღვევის ფაქტის, სამსახურებრივი გადაცდომის ან/და მერიის მიზნებთან შეუსაბამო ქმედების თაობაზე ინფორმაციის შემცველი განცხადებებისა და წერილების შესწავლის შედეგად დასკვნის მომზადება და მერისთვის წარდგენა;
  • მერიის მოსამსახურეთა მიერ დისციპლინის დაცვის კონტროლი;
  • თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სამსახურის უფროსის დავალებებისა და კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

ინსპექტირების განყოფილების II რანგის -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 გიგა მელია

 მობ: 591 50-14-07

ელ.ფოსტა: gigamelia@gmail.com

 

უფროსი სპეციალისტები:

III რანგი I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მიხეილ ქობალია - 595 09-71-56

III რანგი I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნიკა თოდუა - 591 44-75-65

III რანგი I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - დავით ჭეჟია - 595 65-11-00

 

 

გააზიარე