ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

გონებრივი ჩამორჩენილობისა და ქცევითი აშლილობის მქონე ბავშვების რეაბილიტაცია

სხვადასხვა სახის გონებრივი ჩამორჩენილობისა და ქცევითი აშლილობის მქონე ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო მკურნალობის დაფინანსება - მაქსიმალური ლიმიტი 500 (ხუთასი) ლარი, წელიწადში ერთხელ. მოსარგებლეები დიაგნოზით:

  • დაუნის სინდრომი;
  •  ბავშვთა ცერებრული დამბლა (G-80.0 ;  G 80.1;  G-80.2 ; G-80.3; G- 80.4; G 80.8 ; G -80.9 );
  • სხვა პარალიზური სინდრომები (G-81.9; G-82.0 ; G-83.2);
  • განვითარების ეტაპების დაყოვნება (R-62.0);

 

ჯანდაცვის პროგრამაში სარგებლობისთვის  ბენეფიციარი, თვითონ/ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრი  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოადგენს:

  •  განცხადებას;
  •  განმცხადებლის პირადობის მოწმობის , (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის მოწმობის ქსეროასლს და რეგისტრაციის ბარათი);
  • სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემულ  ცნობა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის შესახებ.  IV - 100/ ა-ს; (დედანი)
  • ანგარიშ-ფაქტურას; (დედანი)
  • ადმინისტრაციული ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის შუამდგომლობა.         

 

გააზიარე