ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა

1. იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები) გარდაცვალებისას  დახმარების თანხა ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით კალენდარული წლის განმავლობაში.

 

 • დახმარების მისაღებად მოქალაქემ მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
 1. განცხადება;
 2. გარდაცვალების მოწმობის ასლი;
 3. მემკვიდრის დევნილის მოწმობის ასლი;
 4. მემკვიდრის პირადობის მოწმობის ასლი;
 5. გარდაცვლილის პირადობის და დევნილის მოწმობის ასლები;
 6. ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მეუღლის ქორწინების მოწმობა ან შვილის დაბადების მოწმობის ასლები);
 7. ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;
 8.  საბანკო ანგარიშის ნომერი;
 9. ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი.

 

2. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე (მარტოხელა პენსიონერი, შშმ პირი, სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები), ონკოლოგიური ავადმყოფები) დევნილი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

    

 • დახმარების მისაღებად მოქალაქემ მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
 1. განცხადება;
 2. ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;           
 3. პირადობის მოწმობის ასლი;
 4.  დევნილის მოწმობის ასლი;
 5. სხვა არსებული დოკუმენტები;
 6.  საბანკო ანგარიშის ნომერი;
 7. ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი.

  

გააზიარე