ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

დარგობრივი ეკომნომიკისა და სტატისტიკის განყოფილება

დარგობრივი ეკომნომიკისა და სტატისტიკის განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

 • ეკონომიკური პოტენციალის ამაღლებისათვის, მცირე  და საშუალო ბიზნესის განვითარების სტიმულირების უზრუნველსაყოფად დარგობრივი მიმართულებების შესაბამისად სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზებას.
 • სოფლის მეურნეობის დარგობრივი მიმართულებების მიხედვით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტის მიერ ამავე დარგში დაფუძნებული კერძო და საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისაგან  სტატისტიკური ინფორმაციის მიღებას.
 • მუნიციპალური სამსახურის/სამსახურების მიერ ორგანიზებულ დასახლებათა საჭიროებების განსაზღვრისა და პრიორიტეტების დადგენის მიზნით,  მოსახლეობასთან გამართულ შეხვედრებზე და  საერთო კრებებზე, განხილული საკითხების შესახებ ინფორმაციის მიღებას მერიის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისგან  და აღნიშნულზე შედარებითი ანალიზის უზრუნველყოფას (განხილული, დამტკიცებული და განხორციელებული პროექტების ცხრილების შექმნა).
 • მუნიციპალური პროგრამების მიმდინარეობის შესახებ სტრუქტურული ერთეულებიდან საჭირო ინფორმაციის მიღება/დამუშავებას, ელექტრონული ბაზის შექმნას.
 • ეკონომიკური განვითარების დასაგეგმად საჭირო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება/დამუშავებას, სათანადო რეკომენდაციების შემუშავებას პრიორიტეტული დარგების მიხედვით. (ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა).
 • ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტების დადგენის მიზნით მუნიციპალიიიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ინფორმაციის მიღების უზრუნველყოფას.
 •  სტატისტიკური დაკვირვებების განხორციელება მუნიციპალიტეტში თემატური აქტუალობის მიხედვით.
 • მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემური საკითხების მონაცემთა ბაზის შექმნასა და ინფორმაციის მიწოდებას  შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
 • მუნიციპალიტეტის დარგობრივი ეკონომიკის შესაძლო პოტენციალის (ინვესტირებისათვის) განვითარების მიმართულებების მონაცემთა ბაზის შექმნას, მუნიციპალიტეტის მერისთვის წარსადგენად.
 • მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების მიერ კალენდარული წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიღებასა და დამუშავებას მუნიციპალიტეტის მერისთვის წარსადგენად.
 • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

 

 

დარგობრივი ეკომნომიკისა და სტატისტიკის განყოფილების II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

მიხეილ ეფრემაშვილი

მობ:591 44 75 91 

უფროსი სპეციალისტები:

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - დავით მიქავა - 591 44-53-51

III რანგი I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - გოჩა წითლიძე - 591 44-75-67

 

 

 

 

გააზიარე