ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

არქიტექტურის განყოფილება

არქიტექტურის განყოფილება განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: (ვრცლად )

 • არქიტექტურული და ურბანული დაგეგმარების სფეროში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თავისი კომპეტენციის განხორციელებას;
 • დადგენილი წესით შეთანხმებული და დამტკიცებული ,,განაშენიანების რეგულირების წესების“ შესაბამისად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების საკითხების რეგულირებას;
 • კანონმდებლობის შესაბამისად, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციების შემუშავებასა და მშენებლობის პროცესზე კონტროლს;
 • დასახლებათა სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის პრინციპების დაცვას, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის საჯარო განხილვას;
 •  შენობა-ნაგებობების (მათ შორის, ხაზოვანი ობიექტების), მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების, კეთილმოწყობის და სხვა სახის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ბრძანებების პროექტების და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციების განხილვას, მომზადებასა და წარდგენას ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერთან;
 • კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად, მშენებლობადამთავრებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღებას;
 • მუნიციპალიტეტის ფარგლებში საზოგადოებრივ სივრცეზე სამუშაოებისა და ხაზოვანი ნაგებობების განთავსებაზე ნებართვების გაცემას;
 • ფიზიკური და იურიდიული პირების განცხადებების კანონით დადგენილ ვადებში და წესით განხილვას;
 • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ტერიტორიების განვითარების კონცეფციის შემუშავებას, მისი სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების თაობაზე შესაბამისი კვლევების ჩატარებასა და რეკომენდაციების მომზადებას;
 • ტერიტორიების განაშენიანების რეგულირების გეგმის (გრგ) დავალების გაცემის და დამტკიცების თაობაზე შესაბამისი გადაწყვეტილებების პროექტის მომზადებას;
 • მიწათსარგებლობის უფლებრივი ზონირების რუკების დამუშავებისთვის და დამტკიცებისთვის საკრებულოს გადაწყვეტილებათა პროექტის მომზადებას;
 •  სპეციალური ზონალური შეთანხმებისათვის შესაბამისი გადაწყვეტილების პროექტის მომზადებას;
 •  მშენებლობის, დემონტაჟის და რეკლამის განთავსების სანებართვო პირობების დადგენას;

 

 

არქიტექტურის განყოფილების II რანგის -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი 

დავით ესებუა 

მობ: 595 79-07-07

 

უფროსი სპეციალისტები:

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერაბ შონია  - 591 50-14-48 

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ბააკა თოდუა - 599 34-88-24 

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - კობა მორგოშია - 599 85-23-95

III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - რამაზ ბეჭვაია - 591 50-14-09 

 

გააზიარე